Algemene voorwaarden Fysio Fit Depressie

Abonnement

 • De kosten voor een abonnement bedragen € 306,-.
 • Dit is inclusief een individuele intake van 1 uur, 12 weken trainen 2 x per week (24 trainingen) en een individuele eindevaluatie van 30 minuten. Bij fysiotherapeutische indicatie zouden de intake en de eindevaluatie mogelijk via uw reguliere fysiotherapie verzekering kunnen lopen. Dit laatste is ter beoordeling van uw begeleider/ fysiotherapeut.
 • De eerste keer dat u komt trainen is de ingangsdatum van uw 24 trainingen. U kunt de 24 trainingen in maximaal 13 weken opnemen. Mocht u daarna nog trainingen overhouden dan komen deze te vervallen.
 • De duur van de training bedraagt 1 uur en het volgen van de training is altijd op afspraak

Voorwaarden abonnement

 • Het abonnement is individueel en kan niet door een ander worden overgenomen.
 • U kunt uw abonnement niet tussentijds beëindigen. Uw afwezigheid door welke oorzaak dan ook, ontheft u niet van de verplichting tot betaling van het verschuldigde abonnementsgeld en geeft geen recht op enige vermindering van het abonnementsgeld.
 • In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan het abonnement tijdelijk opgeschort worden. Dit kan alleen in overleg met uw trainer. Opschorting is alleen mogelijk na het overleggen van een medische verklaring of ander – ten genoegen van uw trainer deugdelijk bewijs.
 • Opschorting van uw abonnement kan nooit met terugwerkende kracht.
 • Uw betalingsverplichting wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de opschorting. De einddatum van uw abonnement wordt verlengd met de duur van de daadwerkelijke opschorting.

Huisregels

 • Bij verhindering graag van tevoren afmelden. U kunt zich afmelden door te bellen met Therapeutisch Centrum van Berkel 073-5475454 of door een boodschap achter te laten op het antwoordapparaat. Ook kunt u zich afmelden via de e-mail op info@fysiovanberkel.nl of via het contactformulier.
 • Trainingstijden zijn onder voorbehoud. Wij behouden het recht om tijden en groepen aan te passen. Uiteraard zullen we er altijd voor zorgen dat er op het desbetreffende dagdeel wel getraind kan worden.
 • Tijdens algemeen erkende feestdagen is het Therapeutisch Centrum gesloten.
 • Wij willen u vragen om zelf te zorgen voor een flesje water en een handdoek.

Betaling

U kunt uw abonnementsgeld op verschillende manieren voldoen;

 • Via een afgegeven machtiging. Bij automatische incasso zal de afschrijving van het abonnementsbedrag in twee termijnen plaatsvinden.
 • Wanneer een incasso wordt gestorneerd mag Therapeutisch Centrum van Berkel een bedrag van € 7,50 aan administratiekosten in rekening brengen om het bedrag alsnog te incasseren.
 • U kunt ook zelf bij aanvang van uw trainingsperiode het totale abonnementsbedrag overmaken naar Therapeutisch Centrum van Berkel B.V. te Schijndel, ABN Amro IBAN nummer NL85 ABNA 0245 6424 12. U ontvangt hiervoor een nota.
 • Bij aanvang van uw trainingsperiode kunt u ook het totale bedrag contant betalen bij een van de trainers. U ontvangt hierover dan een bewijs van betaling.

Betaling bij niet nagekomen trainingsafspraak

Indien de trainingen betaald worden vanuit de vergoedingsstructuur van de psycholoog wordt een niet nagekomen trainingsafspraak bij u in rekening gebracht.

Aansprakelijkheid

Therapeutisch Centrum van Berkel is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de zijde van Therapeutisch Centrum van Berkel of haar medewerkers.