Verslag bijeenkomst Cliëntenforum d.d. 19-05-2013

1. Introductie en voorstelronde

Iedereen wordt van harte welkom geheten. Het cliëntenforum bestaat vandaag uit 3 leden en er volgt een korte voorstelronde omdat een nieuwe deelnemer aanwezig is.

2. Korte nabespreking verbeterpunten/actiepunten n.a.v. het overleg van 19-12-2012

 • Extra informatievoorziening is gerealiseerd in een uitgebreidere maandelijkse nieuwsbrief die ook op de website te vinden is en daarnaast is op de website een button “weetjes” gerealiseerd met relevante ontwikkelingen/onderzoek t.a.v. gezondheid en bewegen.
 • In teambespreking besproken het item informatie van het doel van de oefeningen in relatie tot ADL-activiteiten. Bij navraag door de trainers/therapeuten blijkt dit nu duidelijk te zijn.
 • Kleine aanpassingen apparatuur zijn gerealiseerd.

3. Inventarisatie-ronde

Per deelnemer wordt een eerste inventarisatie-ronde gemaakt t.a.v. verbeterpunten/aandachtspunten.
De deelnemers hebben met de achterban (zoals leden trainingsgroep) ruggenspraak gehouden. Alle deelnemers zijn zeer tevreden over de praktijk, trainers en fysiotherapeuten. Belangrijke punten blijven aandacht, heldere informatie, empatisch vermogen.

Verbeterpunten:
1. Voorstellen van nieuwe cliënten of cliënten die eenmalig trainen in de trainingsgroep (door de trainer)
2. Alarmknop in TTC (en alle cabines en WC)
3. Informatievoorziening gebruik Echo naar cliënt en arts moet transparant zijn. Dit is nog geen direct verbeterpunt omdat de echo nog niet in gebruik is voor cliënten en pas wordt ingezet na het behalen van de cursus maar het is wel een aandachtspunt.

4. Bespreking van de diverse items:

Informatievoorziening:
Ruim aanwezig in de wachtkamer en via de website. Informatie over bijvoorbeeld gezonde voeding en bewegen ophangen in TTC omdat deze cliënten dit missen in de wachtkamer.Overzicht van de verschillende abonnementen ophangen in de kleedruimte.

Bejegening:
Alleen positieve reacties, geen aandachts- en of verbeterpunten

Participatie en therapietrouw

 • Nog meer uitvragen hoe de training verloopt en hoe het herstel na de training b.v. met een Borgschaal zodat cliënten niet continue tegen een bovengrens trainen en hierdoor de neiging hebben af te haken.
 • Tijdens vakanties het accent blijven leggen op het belang van continueren van een training. Motiveren, positief stimuleren om tijdens de zomerperiode te blijven trainen zodat er geen achteruitgang komt en aangeven wat tijdens de training extra behaald wordt t.o.v. bijvoorbeeld alleen thuis wandelen en fietsen.

Ervaren behandelkwaliteit
De behandelkwaliteit in fysio en training wordt als goed ervaren. Met name het aanpassen van oefeningen wat een dynamisch/positief gevoel geeft, gebruik van nieuwe materialen, kennis door de cursussen die gevolgd worden wat weer in het handelen terug te zien is.

Rondvraag
Besproken is de inrichting van de trainingstuin en de parkeerruimte. Omdat we dit huren van de gemeente is de inrichting low budget maar voor de zomervakantie kan de trainingstuin ingezet worden voor evt. de Fysio Fitplus.

5. Actiepunten

 • Tijdens eerste teamoverleg bespreken voorstellen nieuwe cliënt oefengroepen belang over continueren training in de zomerperiode. (Sanne overleg in juni)
 • Communicatie t.a.v. gebruik echo voor cliënt en verwijzer (voor 01-07 Yve)
 • Alarmknoppen installeren in diverse ruimtes. Oriënteren op mogelijkheden, aanschaf en installatie (voor 01-07 Yve)
 • Informatievoorziening TTC in kleedruimte of trainingszaal (voeding, bewegen,) en informatie t.a.v. diverse abonnementsvormen. (Sanne voor 01-07)
 • Folders over gedrag, assertiviteit, mindfulness op website plaatsen (Sanne voor 15-06)
 • Bedrijfsplan uitwerken mogelijkheid tot samenwerking psycholoog, dietiste zodat kort overleg / eenmalig consult gemakkelijk te realiseren is. (voor 31-12)

Ook deze bijeenkomst is voor ons zeer inspirerend en waardevol geweest en ook de interactie tussen de deelnemers heeft voor veel feedback gezorgd. Over ongeveer een half jaar nodigen we iedereen graag opnieuw uit. Een kleine attentie wordt uitgereikt en de deelnemers worden van harte bedankt voor hun feedback/inzet.

Yvette van Berkel
30-05-2013