Verslag bijeenkomst Cliëntenforum d.d. 29-10-2014

1. Introductie

Iedereen wordt van harte welkom geheten, 3 personen nemen vandaag deel aan dit forum. Wij vinden het cliëntenforum zeer belangrijk voor onze praktijk omdat in het verleden is gebleken dat dit zorgt voor actiepunten en verbeterpunten. N.a.v. het overleg van 22-01 zijn diverse actiepunten doorgevoerd zoals het aanpassen van het telefoonprotocol, functie van de alarmknop, schoonmaken van toestellen door cliënten na gebruik, aanpassen van de voorwaarden van het trainingscentrum en grote kapstokhaken in de kleedruimte.

2. Inventarisatie-ronde

Per deelnemer wordt een eerste inventarisatieronde gemaakt t.a.v. verbeterpunten / aandachtspunten.
De deelnemers hebben met de achterban (zoals leden trainingsgroep) ruggespraak gehouden.

Feedback t.a.v. de volgende onderwerpen:

 • Vragenlijst die ingevuld wordt in het trainingscentrum. Er wordt inhoudelijk op de vragenlijst ingegaan o.a. het item psychische gesteldheid, waarom wordt hiernaar gevraagd en waarom worden hoofddoelen/subdoelen uitgevraagd en waarom staat de zin deelname op eigen risico vermeld. Daarnaast is het correct als de trainer ook aftekent dat hij de vragenlijst heeft gezien bij ondertekening. Het is voor een trainer belangrijk om b.v. te weten of iemand overspannen is of depressief omdat je zo de coaching/begeleiding beter kunt afstemmen. Voor sommige cliënten is het formuleren van een hoofddoelstelling en/of subdoelstelling belangrijk (omdat ze streven naar een gericht doel) terwijl voor anderen dit minder telt. De zin: “deelname op eigen risico…” geeft niet aan dat de organisatie niet verantwoordelijk gehouden kan worden indien cliënten bewust in een onveilige situatie worden gebracht.
 • Privacy t.a.v. het opbergen van de vragenlijst. Dit is een belangrijk item. Op dit moment worden de vragenlijsten tussen de trainingskaarten bewaard. Hierdoor zijn ze voor een derde niet direct zichtbaar, maar het is wel mogelijk dat een derde gegevens kan inzien. Het is voor een trainer belangrijk om informatie beschikbaar te hebben, zeker als je een groep van een collega overneemt omdat je dan niet van alles op de hoogte kunt zijn. Maar op deze wijze is de privacy niet optimaal geborgd. Dit gaat een duidelijk verbeterpunt worden.
 • Airco. De airco kan zo ingesteld staan dat er koude lucht blaast over iemands rug die b.v. op de crosstrainer staat. Sommige mensen ervaren dit als verkoelend maar voor een ander is het storend.

3. Vragen

Er zijn diverse vragen geformuleerd waarover uitgebreid gesproken wordt. De vragen zijn gericht op de volgende items:

 • Is er voldoende informatie beschikbaar t.a.v. gezondheid, bewegen, klachten, adviezen enzovoort. Heeft u nog suggesties of adviezen t.a.v. de website, nieuwsbrieven, facebook, twitter?
 • Wordt er op een correcte wijze met u omgegaan (bejegening)? Wat vindt u van de begeleiding? Is de veiligheid binnen de behandeling / training voor u voldoende geborgd?
 • Krijgt u voldoende informatie en adviezen binnen de fysiotherapie zodat u weet wat te doen als het wat minder gaat? Wordt uw trainingsschema adequaat aangepast indien er klachten zijn?
 • Voldoet de behandeling en of training aan uw verwachting? (wat mist u nog of wat stelt u op prijs?)
 • Vindt u het prettig dat binnen de praktijk / trainingsgroep extra activiteiten worden aangeboden zoals samen fietsen of wandelen of soms samen koffiedrinken?
 • Worden de trainingen voldoende geëvalueerd? Worden de behandelingen fysiotherapie voldoende geëvalueerd? Vindt u het belangrijk dat inzichtelijk wordt gemaakt of uw doelen bereikt worden?
 • Beantwoordt de training en of behandeling aan uw vraag / behoeften?

4. Rondvraag

Kan het incassoformulier aangepast worden zodat alle gegevens al genoteerd zijn en alleen een datum en handtekening nodig is?

5. Verbeterpunten

Borgen van de privacy van de cliënten binnen het trainingscentrum door de ingevulde vragenlijst t.a.v. de gezondheid te bewaren in een aparte map. Deze map wordt in het kluisje bewaard. (Sanne voor 30-11)

6. Actiepunten

 • Aanpassen vragenlijst t.a.v. gezondheid (cliënten TTC). (vervallen subdoel, paraaf trainer, zin t.a.v. aansprakelijkheid) Sanne voor 30-11
 • Implementeren afspraken t.a.v. opbergen ingevulde vragenlijsten, ondertekening trainers, werkwijze bij overnemen groepen. Agendapunt voor overleg december Yvette
 • Airco, nagaan wat oplossingen zijn t.a.v. koude lucht (anders stellen van rooster?) Bart voor 15-11
 • Weetjes aanvullen op website vanuit de nieuwsbrief. Sanne/Dennis 30-11
 • Evaluatie van trainingskaarten / bereikt resultaat / indien gewenst test en indien van toepassing evalueren behandeldoel
 • Normen voor fysieke gezondheid, spierkracht voor de diverse leeftijdsgroepen verzamelen en zichtbaar maken voor cliënten. Sanne/ Bart 01-02-2015
 • Organiseren van activiteiten fietsen en of wandelen 2x per jaar (Sanne)
 • Voorjaar informatie-avond organiseren t.a.v. gezondheid / bewegen / dietiste / enz. (Yvette / Sanne voor 30-04-2015)
 • Bij het vaststellen van een nieuwe datum voor het cliëntenforum wordt eerst overlegd met de 3 vaste leden voordat een algemene uitnodiging met datum uitgaat (Yvette forum 2015)